Zasady korzystania

WAŻNA UWAGA:

NINIEJSZA WITRYNA I POWIĄZANE Z NIĄ USŁUGI OFEROWANE SĄ ZGODNIE Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI. DALSZE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZASADY I WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ NINIEJSZĄ WITRYNĘ.

Niniejsze zasady i warunki korzystania („Zasady i warunki”) regulują korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej Turnitin.com oferowanej przez spółkę Turnitin, LLC, w tym między innymi korzystanie ze wszystkich usług, treści, danych, elementów graficznych, informacji i innych materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem (określanych zbiorczo jako „Witryna”). Niniejsze zasady i warunki stanowią uzupełnienie wszelkich innych umów zawartych ze spółką Turnitin, LLC., w tym wszelkich umów określających zasady korzystania przez użytkownika lub jego organizację z produktów bądź usług spółki Turnitin (np. umowa o rejestracji ze spółką Turnitin). W razie sprzeczności pomiędzy niniejszymi zasadami i warunkami a treścią takich oddzielnych umów zastosowanie mają oddzielne umowy. Niektóre części Witryny oraz korzystanie z danych, treści lub usług dostępnych za pośrednictwem Witryny podlegać może dodatkowym zasadom i warunkom dotyczącym tych części bądź korzystania z danych, treści lub usług.

Spółka Turnitin niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Witryny wyłącznie w osobistych, niekomercyjnych celach. Jako warunek korzystania z niniejszej Witryny użytkownik gwarantuje spółce Turnitin, że nie będzie korzystać z Witryny do żadnych celów niezgodnych z prawem ani niniejszymi zasadami i warunkami. Nie wolno stosować odtwarzać, dekonstruować, dekompilować ani dezasemblować żadnych programów ani technologii wykorzystywanych w niniejszej Witrynie bądź dostarczanych za jej pośrednictwem, poza zakresem, w jakim jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku naruszenia niniejszych zasad i warunków użytkownik automatycznie traci prawo do korzystania z niniejszej Witryny.

Zawartość niniejszej Witryny internetowej nie może być rozpowszechniana, modyfikowana, powielana ani wykorzystywana w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Turnitin. Użytkownik może jednak pobrać zawartość Witryny na jeden komputer, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych informacji dotyczących praw własności. Poza zakresem dozwolonym na podstawie niniejszych zasad i warunków zabrania się wykorzystywania tych materiałów do jakichkolwiek celów w innych witrynach internetowych lub w środowisku komputerów podłączonych do sieci.

Egzemplarze niniejszych zasad i warunków; aktualizacje: Użytkownik może wydrukować egzemplarz niniejszych zasad i warunków, korzystając z przycisku „drukuj” lub opcji drukowania w swojej przeglądarce internetowej. Zachęcamy do zachowania egzemplarza na przyszłość. Należy jednak pamiętać, że nasza firma może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do niniejszych zasad i warunków, a dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe odwiedzanie strony zasad i warunków w Witrynie przy użyciu odpowiedniego odsyłacza, w celu zapoznania się z najnowszą wersją zasad i warunków. Za pośrednictwem przeglądarki użytkownik może wydrukować egzemplarz zaktualizowanych zasad i warunków.

Własność

Właścicielem i podmiotem zarządzającym niniejszą Witryną jest spółka Turnitin, LLC (do której odnoszą się stosowane w niniejszym dokumencie zwroty „Turnitin”, „my”, „nas”, „nasza firma” itp.) Wszystkie usługi, treści, dane, informacje i inne materiały zawarte w witrynie lub bezpośrednio z niej dostępne stanowią własność spółki Turnitin, jej spółek zależnych, filii, licencjodawców i/lub dostawców. Witryna podlega ochronie na podstawie amerykańskich i międzynarodowych przepisów o ochronie praw autorskich oraz znaków towarowych. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone na podstawie niniejszych zasad i warunków lub innej umowy ze spółką Turnitin, są zastrzeżone przez spółkę Turnitin i/lub jej dostawców i licencjodawców. Wszelkie sporządzone przez użytkownika kopie materiałów lub innych treści dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny muszą zawierać takie same informacje dotyczące praw autorskich i innych praw własności, jakie umieszczono w danych materiałach lub treściach.

W przypadku gdy użytkownik jest studentem przesyłającym pracę do recenzji w związku z udziałem w kursie, nasza firma może wykorzystać treść tej pracy jedynie do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz instytucji edukacyjnej danego użytkownika oraz w przyszłości jako część naszej bazy danych.

Zakaz ramowania

Użytkownikowi nie wolno ramować ani stosować technik ramowania do wykorzystywania, otaczania lub obejmowania żadnych części niniejszej Witryny bez wyraźnej, pisemnej zgody spółki Turnitin.

Kwestie dotyczące obszaru prawnego

Niniejsza Witryna jest prowadzona i zarządzana przez spółkę Turnitin, której siedziba znajduje się w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Spółka Turnitin nie gwarantuje w żaden sposób, że materiały zawarte w niniejszej Witrynie są odpowiednie bądź dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby odwiedzające niniejszą Witrynę z innych lokalizacji robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów lokalnych lub krajowych w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Wszelkie oprogramowanie pochodzące z niniejszej Witryny podlega przepisom dotyczącym kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych, a potencjalnie także przepisom importowym w obszarze prawnym użytkownika. Żadne oprogramowanie z niniejszej Witryny nie może być pobierane ani w inny sposób eksportowane lub reeksportowane do żadnej osoby ani podmiotu, który znajduje się na liście specjalnie oznaczonych osób (ang. Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w wykazie podmiotów objętych zakazem (ang. Table of Denial Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, podlega innym zakazom na mocy przepisów o kontroli eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Pobierając Oprogramowanie z niniejszej Witryny lub korzystając z niego w jakikolwiek inny sposób, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na żadnej takiej liście ani pod kontrolą kraju znajdującego się na takiej liście, jak również nie jest obywatelem ani rezydentem takiego kraju. Jakiekolwiek wykorzystywanie pobranego oprogramowania przez władze Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi przez instytucje edukacyjne działające w amerykańskim obszarze prawnym lub obszarze prawnym odpowiednich stanów, podlega „ograniczonym prawom” zgodnie z definicją podaną w przepisach FAR 52.227-19(c)(2) lub DFAR 252.227.7013(c)(1) (w przypadku wykorzystywania w instytucji związanej z obronnością).

Znaki towarowe

Turnitin, LLC i inne nazwy produktów i/lub usług oferowanych przez spółkę Turnitin, w tym w Witrynie internetowej, są znakami towarowymi i usługowymi spółki Turnitin. Znaki towarowe i usługowe Turnitin nie mogą być wykorzystywane w odniesieniu do żadnych produktów i usług, których nie oferuje spółka Turnitin, w sposób mogący wprowadzić w błąd klientów ani w sposób uwłaczający lub dyskredytujący spółkę Turnitin. Wszystkie inne znaki towarowe, usługowe i graficzne wykorzystane w Witrynie są znakami towarowymi, usługowymi i graficznymi swoich właścicieli. Firma Turnitin nie zgłasza żadnych roszczeń do mogących znajdować się w Witrynie znaków stanowiących własność innych podmiotów. Poprzez korzystanie z Witryny użytkownik nie uzyskuje prawa do używania znaków stanowiących własność spółki Turnitin ani innych podmiotów.

Licencja użytkownika

Jeśli w Witrynie nie określono inaczej, w tym w zasadach ochrony prywatności lub w odniesieniu do jednej z naszych usług, wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane przez użytkowników pocztą elektroniczną lub tradycyjną bądź przekazywane za pośrednictwem Witryny (z wyłączeniem danych umożliwiających ustalenie tożsamości studentów i prac przesyłanych za pośrednictwem Witryny), w tym pytania, uwagi, sugestie i inne dane oraz informacje („Wiadomości od użytkownika”) traktowane będą jako niepoufne i niepodlegające ochronie z tytułu praw własności. Użytkownik udziela spółce Turnitin niewyłącznej, nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, globalnej licencji na powielanie, przekazywanie, prezentowanie, ujawnianie i inne wykorzystywanie do celów biznesowych wiadomości od użytkownika przekazywanych za pośrednictwem Witryny bądź innym sposobem. Spółka Turnitin ma prawo wykorzystać pomysły, koncepcje, techniki, wiedzę specjalistyczną zawartą w wiadomościach od użytkownika do dowolnego celu, w tym między innymi do opracowywania i stosowania nowych produktów i usług w oparciu o wiadomości od użytkownika.

Wiadomości od użytkownika: spółka Turnitin może, ale nie ma obowiązku, monitorować ani kontrolować części Witryny, w których dostępne mogą być wiadomości od użytkownika, w tym między innymi czat roomów, tablic ogłoszeń i innych forów dla użytkowników. Spółka Turnitin nie ponosi jednak odpowiedzialności w związku z treścią takich wiadomości od użytkownika, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka wynika z przepisów o ochronie praw autorskich, dóbr osobistych, prywatności lub moralności publicznej, czy też innych przepisów. Spółka Turnitin zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich materiałów uznanych przez siebie za obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub z innych powodów nieodpowiednie.

Zasady dopuszczalnego wykorzystywania

Użytkownik nie może przekazywać za pośrednictwem witryny materiałów, które (a) ograniczają innym użytkownikom możliwość korzystania z Witryny, (b) są niezgodne z prawem, stanowią groźbę, mają charakter oszczerczy, szkalujący, pornograficzny, obsceniczny lub w inny sposób obraźliwy, (c) stanowią przestępstwo lub zachęcają do popełnienia przestępstwa, powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek przepisy, d) łamią lub naruszają prawa stron trzecich, w tym między innymi prawa z tytułu patentów, praw autorskich, znaków handlowych, ochrony prywatności lub innych praw własności, e) zawierają wirusa lub inny szkodliwy komponent bądź (f) zawierają nieprawdziwe lub mylące oznaczenia pochodzenia lub stwierdzenia faktów. Spółka Turnitin zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów wynikających z jakichkolwiek przepisów, rozporządzeń, wniosków rządowych, nakazów bądź wezwań sądowych albo innego procesu prawnego, a także do edycji lub usunięcia wszelkich informacji, w całości lub części, uznanych przez spółkę Turnitin za budzące sprzeciw, zakłócające działanie Witryny lub naruszające niniejsze zasady i warunki. Spółka Turnitin zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia dostępu użytkownika do witryny w razie naruszenia tego warunku.

Zasady ochrony prywatności

Wykorzystywanie danych umożliwiających ustalenie tożsamości studentów określone zostało w zasadach ochrony prywatności (w przypadku sporów lub roszczeń dotyczących zasad ochrony prywatności zastosowanie mają niniejsze zasady i warunki).

Zewnętrzne hiperłącza w Witrynie

Witryna zawiera hiperłącza do witryn internetowych stron trzecich. Zewnętrzne hiperłącza z lub do Witryny nie stanowią ze strony spółki Turnitin polecenia ani rekomendacji żadnej strony trzeciej, jej witryny internetowej, produktów, materiałów ani innych informacji. Zewnętrzne hiperłącze do witryny internetowej strony trzeciej nie oznacza, że spółka Turnitin jest związana z tą stroną lub ją popiera. Spółka Turnitin nie ponosi odpowiedzialności za żadne oprogramowanie, dane ani inne informacje dostępne w witrynach internetowych stron trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszystkich zasad i warunków korzystania z witryn internetowych stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że spółka Turnitin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z dostępu, korzystania lub zależności użytkownika od jakiejkolwiek witryny internetowej, oprogramowania, danych lub informacji należących do stron trzecich.

Dokładność i rzetelność informacji

Spółka Turnitin dokłada starań, aby zapewnić, dokładność i rzetelność zawartości Witryny. Spółka nie gwarantuje jednak w żaden sposób prawidłowości ani dokładności Witryny. Witryna może zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub inne błędy. Materiały dostępne w witrynie mogą zostać dodane, usunięte lub zmienione w nieuprawniony sposób przez strony trzecie. W przypadku stwierdzenia nieścisłości, prosimy o poinformowanie spółki Turnitin, aby można je było skorygować. Informacje zawarte w Witrynie mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia.

Brak gwarancji

NINIEJSZA WITRYNA ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE I USŁUGI DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM OFEROWANE SĄ „TAK JAK SĄ”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. SPÓŁKA Turnitin NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW ANI ŻE JAKIEKOLWIEK WYNIKI LUB PORÓWNANIA UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ KOMPLETNE I DOKŁADNE. SPÓŁKA Turnitin NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO DOSTĘPU DO WITRYNY ANI JEJ BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA, JAK RÓWNIEŻ NIE GWARANTUJE, ŻE USTERKI WYSTĘPUJĄCE W WITRYNIE ZOSTANĄ SKORYGOWANE. W MAKSYMALNYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE SPÓŁKA Turnitin ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE MIĘDZY INNYMI NIENARUSZALNOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRZEDSTAWIENIEM LUB OPISEM, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI INFORMACJI, KOMFORTU KORZYSTANIA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności

SPÓŁKA Turnitin, JEJ LICENCJODAWCY ANI DOSTAWCY NIE SĄ NA ŻADNEJ PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE BĄDŹ NASTĘPCZE, STRATY MORALNE LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, DANYCH BĄDŹ ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI), WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY I ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI, NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU POWSTANIA SZKÓD I NAWET JEŚLI SPÓŁKA Turnitin LUB JEJ PRZEDSTAWICIEL ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKÓD. OGRANICZENIE TO NIE OBOWIĄZUJE W ZAKRESIE, W JAKIM ZABRANIAJĄ GO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY, POWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG I/LUB WITRYN, DO KTÓRYCH NA WITRYNIE ZAMIESZCZONO HIPERŁĄCZA, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB POWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG. NIEKTÓRE PRZEPISY KRAJOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYCH DOTYCZĄ TAKIE PRZEPISY, MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. UŻYTKOWNICY TACY MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Zwolnienie z odpowiedzialności:

Użytkownik zgadza się zwolnić i bronić spółkę Turnitin od wszelkich roszczeń (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z (a) korzystania z Witryny, (b) naruszenia praw strony trzeciej lub (c) naruszenia którejkolwiek z niniejszych zasad i warunków przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy w racjonalnie uzasadnionym zakresie w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami. Spółka Turnitin zastrzega sobie prawo, na koszt własny, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, która w innym przypadku podlegałaby zwolnieniu z odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem. W każdym przypadku użytkownik zgadza się także nie akceptować ugody w takich sprawach przed uzyskaniem pisemnej zgody spółki Turnitin.

Procedura zgłaszania roszczeń o naruszenie praw autorskich

Zgodnie z amerykańską ustawą o cyfrowej ochronie praw autorskich (ang. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512), spółka Turnitin, LLC jest zarejestrowana jako usługodawca w amerykańskim Urzędzie ds. Praw Autorskich (ang. United States Copyright Office). Wszelkie informacje o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy wysyłać do naszego przedstawiciela ds. praw autorskich:

Bobby Wilson
Chief Financial Officer
Turnitin
1111 Broadway, 3rd Floor
Oakland, CA 94607
Telephone: 510-764-7600
E-mail

Spółka Turnitin szanuje własność intelektualną innych osób i oczekuje od użytkowników poszanowania swojej własności. Użytkownik, który podejrzewa, że jego praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, powinien przekazać przedstawicielowi spółki Turnitin ds. praw autorskich następujące informacje:

  1. Podpis elektroniczny lub własnoręczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich;
  2. Opis pracy objętej prawami autorskimi, które zostały naruszone;
  3. Opis lokalizacji w Witrynie materiału stanowiącego naruszenie praw autorskich;
  4. Adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;
  5. Oświadczenie użytkownika, że jest on przekonany, iż zgłaszane wykorzystanie materiału nie zostało upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy obowiązujących przepisów;
  6. Złożone pod przysięga oświadczenie użytkownika, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe, a użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub osobą uprawnioną do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

Informacje ogólne

Poza wyjątkami określonymi poniżej, niniejsze zasady i warunki stanowią całość porozumienia między spółką Turnitin a użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu porozumienia. Strony postanawiają, że wszelkie spory, roszczenia i kontrowersje wynikające z lub odnoszące się do niniejszych zasad i warunków, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, zostaną przekazane do ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy JAMS lub organizację, która go zastąpi, zgodnie z amerykańską ustawą o arbitrażu (ang. United States Arbitration Act, 9 U.S.C. Par. 1 i kolejne. Arbitraż odbywa się w okręgu Alameda w stanie Kalifornia, chyba że strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej. W ciągu 14 (czternastu) dni od rozpoczęcia postępowania arbitrażowego arbiter podejmuje ostateczną decyzję, która zostaje sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez arbitra i przesłana pocztą do każdej ze stron i przedstawicieli prawnych stron. Wszystkie decyzje arbitra mają charakter ostateczny, rozstrzygający i wiążący dla stron oraz stanowią jedyną metodę rozstrzygania sporów i spraw będących przedmiotem arbitrażu zgodnie ustawą z niniejszym w Stanach Zjednoczonych Ustawy Arbitrażowej, 9 U.S.C. Par. 1 i kolejne. Arbitraż odbywa się w okręgu Alameda w stanie Kalifornia, chyba że strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej. W ciągu 14 (czternastu) dni od rozpoczęcia postępowania arbitrażowego arbiter podejmuje ostateczną decyzję, która zostaje sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez arbitra i przesłana pocztą do każdej ze stron i przedstawicieli prawnych stron. Wszystkie decyzje arbitra mają charakter ostateczny, rozstrzygający i wiążący dla stron. Arbitraż stanowi jedyną metodę rozstrzygania sporów lub kwestii wymagających rozstrzygnięcia na podstawie niniejszej umowy. Strony mogą jednak ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego lub inne, porównywalne zadośćuczynienie we właściwym sądzie. Arbiter lub właściwy sąd mogą wydać tytuł wykonawczy egzekwujący orzeczenie arbitra. Orzeczenie arbitra można złożyć do zatwierdzenia w dowolnym sądzie właściwym według obowiązujących przepisów.